Posláním společnosti DISTEP a.s. je být takovou městskou teplárenskou společností, která zajistí tepelnou pohodu našim zákazníkům, uspokojí jejich požadavky a udrží dlouhodobě přijatelnou cenu tepelné energie. Politika společnosti dále vychází z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti našich služeb a výrobků procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech, vytváříme systém jakosti a jeho zlepšování tak, aby probíhalo jako trvalý proces, klademe důraz na kontinuální zlepšování všech procesů řízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů a výrobního cyklu, zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší společnosti, zvyšujeme vnitropodnikovou kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj k jakosti všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků.

Ve vztahu k životnímu prostředí

deklarujeme snahu o ochranu a prevenci proti znečištění životního prostředí. Tato snaha je jednou z priorit řízení společnosti, a proto si stanovujeme následující principy environmentální politiky: Zavazujeme se, že budeme dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany přírody, dbát na neustálé snižování energetické náročnosti technologie pro výrobu a rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody, hledat úspory energií a přírodních zdrojů v rámci činnosti naší společnosti. Dále se zavazujeme zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí, a to především v oblastech, kde se nachází výrobní a distribuční technologie společnosti. Při plnění pracovních úkolů postupujeme tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Ve vztahu k zákazníkům

při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci, dodáváme služby a produkty s následným servisem v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti, na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme požadavky zákazníka, preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání, budujeme věrnostní program pro stálé zákazníky, vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek a získávání objektivních a úplných informací.

Ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí veškerých aktivit naší společnosti a má nejvyšší dosažitelnou prioritu. Naší snahou je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním a školením v oblasti BOZP a vést tímto zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví svých spolupracovníků. Přezkoumáváním možných rizik na pracovištích se budeme nadále snažit tato rizika minimalizovat. Dále se budeme snažit uplatňovat pracovní postupy a zavádět nové stroje a přístroje s nejvyšší možnou ochranou zdraví našich zaměstnanců.

Ve vztahu k hospodaření s energií

zavazujeme se k plnění závazku dlouhodobé zvyšování energetické účinnosti. Budeme přijímat opatření zaměřená na průběžné zlepšování energetické náročnosti, monitorování, měření výsledků a tvoření plánů na efektivnější využívání energie. Zavazujeme se k plnění všech aplikovaných požadavků vztahující se k energetickým aspektům, ať se jedná o požadavky legislativní, nebo požadavky přijaté organizací. Budeme zvyšovat povědomí zaměstnanců o hospodaření s energií a pravidelně je informovat o vlivech jejich činností na spotřebu energií. Dále se zavazujeme při nákupu energetických produktů a služeb zohledňovat nízkou energetickou náročnost a podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb.

Ve vztahu k bezpečnosti informací ve společnosti

zavazujeme se, že budeme dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících se systémem bezpečnosti informací tak, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací, aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup a zajistit správu informací tak, aby nedošlo k narušení integrity těchto informací. Zajistit shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací a vhodným opatřením eliminovat rizika, týkající se bezpečnosti informací.

Ve vztahu k zaměstnancům

vytváříme korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců, rozvíjíme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti, vytváříme příznivou mzdovou politiku s ohledem na plnění plánovaných úkolů a dosažení odpovídající jakosti a hospodárnosti výroby a termínů, podporujeme otevřený konstruktivní dialog, zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních, vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám jakosti a ochraně ŽP, minimalizujeme účinky technologie na zdraví lidí, pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví.

Ve vztahu k dodavatelům

budujeme kvalitní spolupráci se subdodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů, klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně.

Ve vztahu k majitelům

klademe důraz na snižování výrobních nákladů a generování přiměřeného zisku pro našeho vlastníka.