Upozornění: odpovědi na dotazy uvedené v rubrice FAQ jsou zobecněné, zjednodušené a nemusí být platné pro každý podobný případ, protože v daném případě mohou existovat i jiné okolnosti, které mohou vést k jinému závěru. Odpovědi informativní, orientační, nejsou právně závazným stanoviskem společnosti a nelze se na základě nich domáhat žádných práv.
Pokud jste nenalezli odpověď na Váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat! Využít můžete naše telefonní čísla nebo kontaktní formulář.

Dotaz:
Mám v bytě 24°C, ale spodní polovina radiátoru je studená. Není to špatně?

Odpověď:
Naše společnost dodává teplo podle dohodnutých parametrů do odběrného tepelného zařízení domu, regulace rozvodů tepla v rámci domu není naší společností prováděna. Podle teploty v místnosti, kterou uvádíte, je pravděpodobné, že je to důsledek správné regulace termostatickým ventilem na radiátoru a není to závada.

 

Dotaz:
Některé radiátory v našem bytě topí lépe, jiné hůř. Není to špatně?

Odpověď:
Naše společnost dodává teplo podle dohodnutých parametrů do odběrného tepelného zařízení domu, regulace rozvodů tepla v rámci domu není naší společností prováděna. Obvykle je tento jev řešitelný vhodným odborným nastavením regulace na odběrném tepelném zařízení domu. Doporučujeme Vám obrátit se na správce domu.

 

Dotaz:
Ztratili jsme předpis pro platbu záloh na teplo. Kde je možné si ho vyžádat?

Odpověď:
Kontaktujte prosím, naše oddělení odbytu, tel.: 558 442 117, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Dotaz:
Připravujeme zateplení fasády a instalaci domovní regulace. S kým je třeba toto projednat?

Odpověď:
Kontaktujte prosím, náš technický úsek, kde s Vámi projednají Vaši projektovou dokumentaci a potřebnou součinnost pro vyregulování soustavy.

 

Dotaz:
Potřebuji vyměnit radiátor, je třeba Vám výměnu nahlásit nebo domluvit?

Odpověď:
Pro dodavatele tepla je podstatné, aby nedošlo k vypuštění systému, protože topná voda cirkuluje. Pokud dojde k výměně za použití technologií, které nevyžadují vypuštění systému (např. zamražení), není třeba tuto skutečnost hlásit. V případě potřeby odstavení tepelného zdroje, nebo pokud by mělo dojít k vypuštění systému, je třeba se dohodnout o termínu, rozsahu a způsobu provedení. V takovém případě kontaktujte ohlašovnu poruch na tel. 558 442 121.

 

Dotaz:
Kdy začíná a končí topné období?

Odpověď:
Dle platné legislativy (Vyhláška MPO 194/2007 Sb.) otopné období začíná 1. září a končí 31. května.

 

Dotaz:
Kdy se začíná topit?

Odpověď:
Dle platné legislativy v otopném období, když průměrná denní teplota klesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze v následujících dnech očekávat zvýšení teploty. Ve Smlouvě o dodávce tepelné energie se lze dohodnout i jinak.

 

Dotaz:
Kdy se ukončí topení?

Odpověď:
Dle platné legislativy v otopném období, když průměrná denní teplota vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících se topení omezí nebo přeruší.

 

Dotaz:
Je možno zatopit i mimo otopné období?

Odpověď:
V případě, že má odběratel (konkrétní dům) uzavřenu s dodavatelem dohodu, tak ano. Je to však podmíněno tím, zda v dané lokalitě nejsou prováděny opravy rozvodů tepla.

 

Dotaz:
Jak se zjišťuje venkovní průměrná denní teplota?

Odpověď:
Jako čtvrtina součtu venkovních teplot (měřených Českým hydrometeorologickým institutem v Mošnově) v 7:00, 14:00 a 21:00 hodin, přičemž teplota měřená ve 21:00 hodin se počítá dvakrát.

 

Dotaz:
Jaká má být teplota v obytné místnosti?

Odpověď:
V topném obdobní v době od 6:00 do 22:00 má teplota v obytných místnostech odpovídat průměrné výpočtové teplotě, ta je dána projektem budovy a bývá nejčastěji 20 °C. Tato požadovaná teplota se pak navyšuje: o 1 °C v místnosti s jednou venkovní stěnou, o 1,5 °C v místnostech se dvěma venkovními stěnami, o 2 °C v místnosti se třemi a více venkovními stěnami a navíc o 1 °C v místnosti, která má průsvitné výplně vnějších otvorů větší jak polovinu celkové plochy vnějších stěn. V praxi nejčastější příklad: místnost s jednou venovní stěnou s jedním oknem, které má plochu větší než polovinu plochy vnější stěny, je předepsaná teplota 22 °C. jako dodavatel neovlivňujeme teplotu v místnostech, ale dodávky tepla do objektu.

 

Dotaz:
Jakou teplotu má mít teplá voda na výtoku?

Odpověď:
Nejméně 45 °C maximálně 60 °C.

 

Dotaz:
Jak lze změnit režim dodávky tepla nebo sjednané parametry v dodávce tepla z objektových předávacích stanic?

Odpověď:
Každá uzavřená smlouva má uvedeného pověřeného zástupce právě k takovýmto úkonům. Pokud tato osoba požádá písemně o změnu dopisem či e-mailem, změna je námi bezprostředně realizována.

 

Dotaz:
Jak se postupuje při napouštění otopné soustavy v domě?

Odpověď:
Dodavatel vylepí ve vchodě oznámení o termínu napouštění. V tomto termínu je nutné, aby obyvatelé bytů byli doma.
V případě, že stanovený termín obyvatelům nevyhovuje, je nutné, aby se obyvatelé domu dohodli na náhradním termínu a tento sdělili dodavateli.

 

Dotaz:
Komu patří patní měřiče tepla, k čemu slouží, kam se osazují, jak je to s jejich přesností a s jejich závadami?

Odpověď:
Patní měřiče tepla jsou ve vlastnictví dodavatele. Měřiče jsou pravidelně zkoušeny a úředně ověřovány. Podle údajů tohoto měřiče dodavatel účtuje odběratelům spotřebu tepla. Dodavatel jej osazuje u spotřebitele na vlastní náklad a stejně tak jej na své náklady udržuje a v případě poruchy vyměňuje. Má-li spotřebitel pochybnost o správnosti údajů měření nebo zjistí-li poruchu na měřícím zařízení, má právo měřicí přístroj nechat přezkoušet dodavatelem. Ten je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřící zařízení do 30 dnů od nahlášení závady přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli k výměně měřícího zařízení potřebnou součinnost. Je–li na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel a v opačném případě, jestliže závada zjištěna není, hradí náklady  spojené s jeho přezkoušením a výměnou odběratel.

 

Dotaz:
Kdy dochází k přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie a teplé vody (TV)?

Odpověď:
K přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody dochází pouze ve výjimečných případech. A to, mimo jiné, hlavně z těchto následujících důvodů:
-     při bezprostředním ohrožení života nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
-     při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací,
-     při vzniku a odstraňování poruch na zařízení pro rozvod energie,
-     při provádění nutných provozních manipulací, a to nejdéle na 16 hodin,
-     při neoprávněném odběru energie,
-     jestliže odběratel používá při odběru zařízení, které ohrožuje životy, zdraví nebo majetek osob,
-     jestliže odběratel používá k odběru zařízení, které ovlivňuje kvalitu energie v neprospěch ostatních odběratelů,
-     při vyhlášení stavu nouze ze strany státních orgánů.
Plánované odstávky má dodavatel povinnost hlásit odběrateli ve lhůtě 15 dnů před začátkem odstávky. Tyto odstávky jsou určeny pro provádění oprav a údržby technologie.

 

Dotaz:
Kolik stupňů má mít teplá voda?

Odpověď:
Zdrojem teplé užitkové vody pro odběratele je předávací stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 - 60°C, a to v době minimálně od 6:00 do 22:00 hodin mimo odběrní špičky.