DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65138091, DIČ CZ65138091, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 (dále jen „DISTEP a.s.“), jako vlastník technické infrastruktury poskytuje na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení a ochrany včetně dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

I. Kontaktní údaje pro zaslání žádostí a dotazů

Žadatelé náležící do skupiny osob v § 161 stavebního zákona mohou předat písemnou žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení včetně odpovídající dokumentace svého záměru jedním z těchto způsobů:

Stáhnout formulář

II. Požadované podklady

Žádost musí obsahovat:

  • kontaktní údaje žadatele, popř. korespondenční adresu, na kterou bude zasláno vyjádření DISTEP a.s.,
  • název stavby včetně určení lokality výstavby a její stručný popis,
  • situace stavby, situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavby), popř. projektová dokumentace.

III. Vyjádření

Standardní lhůta pro vyřízení požadavku je 30 dnů od doručení žádosti na DISTEP a.s. Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na služby poskytované DISTEP a.s., se může lhůta na zpracování požadavku překročit.

Vyjádření je provedeno zdarma. Bude zasláno žadateli poštou na adresu uvedenou v žádosti.