Protože naším cílem je zejména spokojený konečný spotřebitel, rádi bychom Vás na těchto stránkách seznámili s právními předpisy, které souvisí jak s vytápěním, tak se zásobováním teplou užitkovou vodou. V roce 2001 bylo vydáno či nabylo účinnosti několik právních předpisů, které upravují vztahy mezi jednotlivými subjekty podnikajícími v energetice a tedy i teplárenství. Některé z těchto předpisů v našem právním řádu dosud úplně chyběly, jiné nahradily již nevyhovující právní úpravu.

Níže tedy uvádíme přehled nejdůležitějších právních předpisů.

K 1.1.2001 vstoupily v platnost dva nové zákony týkající se energetiky a to zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. K oběma těmto zákonům bylo v průběhu letošního roku vydáno několik prováděcích vyhlášek.

I. Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)

ze dne 28.11.2000 – účinnost od 1.1. 2001

Tento zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. (účinnost od 1.1.2001)

Zákon č. 458/2000 SB. do jisté míry nahrazuje dřívější energetický zákon č. 222/1994 Sb. je však koncipován tak, aby bylo možno do české energetiky implementovat principy liberalizace trhu, které jsou v současné době zaváděny v energetice zemí Evropské unie. Zajišťuje pro oblast energetiky harmonizaci české legislativy s legislativou Evropské unie.

1. Vyhláška č. 8/2016 Sb

Energetického regulačního úřadu, ze dne 11. ledna 2016, o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.

2. Vyhláška č. 478/2006 Sb.

Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněných odběrem tepelné energie.

Ve vyhlášce je určen postup výpočtu množství odebrané tepelné energie při neoprávněném odběru tepelné energie a neoprávněnému odběru teplé vody. Ze způsobu výpočtů vyplývá, že neoprávněný odběr se zřejmě nevyplatí.

3. Vyhláška č. 405/2015 Sb.

Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Tato vyhláška stanoví:

a) způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,

b) rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.

4. Vyhláška č. 225/2001 Sb.

Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství. ( ze dne 14.6.2001, účinnost od 1.1.2002)

5. Vyhláška č. 269/2015 Sb.

Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 30. září 2015, o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Tato vyhláška stanoví

a) rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúčtování nákladů,

b) některé další náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům.

II. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

ze dne 25.10.2000 – účinnost od 1.1. 2001

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) (dále jen "Unie") a stanoví:

a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

c) požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie,

d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie,

e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů,

f) některá pravidla pro poskytování energetických služeb.

1. Vyhláška č. 193/2007 Sb.

Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu (ze dne 17.6.2007, účinnost od 1.9.2007)

2. Vyhláška č. 194/2007 Sb.

Ministerstva průmyslu a obchodu Tato vyhláška upravuje: a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé  vody b) měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé  vody c) požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (ze dne 17.6.2007, účinnost od 1.9.2007)

Vyhláška mimo jiné řeší i otázku vytápění mimo otopné období, popřípadě vytápění na vyšší průměrné teploty v bytech. Je to vždy otázka dohody mezi konečnými spotřebiteli a majitelem domu a následně mezi majitelem domu a dodavatelem.

3. Vyhláška č. 337/2011 Sb.

Ministerstva průmyslu a obchodu, ze dne 11. listopadu 2011, o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Tato vyhláška v souladu s právem Evropské unie stanoví:

a) náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a seznam výrobků spojených se spotřebou energie,

b) požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.

4. Vyhláška č. 78/2013 Sb

Ministerstva průmyslu a obchodu, ze dne 22. března 2013, o energetické náročnosti budov

ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a stanoví

a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,

b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,

c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,

e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a

f) umístění průkazu v budově.

III. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění

Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

1. Vyhláška č. 345/2002 Sb

Ministerstva průmyslu a obchodu, ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášek č. 65/2006 Sb., č. 259/2007 Sb., č. 204/2010 Sb., č. 285/2011 Sb. a č. 120/2015 Sb.