Průběh měrných spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

 

Průběh počtu denostupňů

 

Porovnáním denostupňů lze zjistit náročnost v jednotlivých letech na množství dodaného tepla pro ústřední vytápění. Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměrné vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18°C) a průměrné teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů ČHMÚ stanice Mošnov). Vyšší hodnota představuje chladnější zimu.

Kalendářní rok 2021 patřil k těm chladnějším, jak je vidět v grafu počtu denostupňů od roku 1996. Průměr počtu denostupňů byl za posledních 25 let ve výši 3 107, přičemž v roce 2021 byl počet denostupňů ve výši 3 211, tedy obdobný, jako v letech 1998, 2004, 2006, 2012 a 2013. K těmto rokům se dají porovnávat některé dále uvedené ukazatele.

 

Měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů v GJ/m2/rok

 

Měrná spotřeba tepla pro vytápění nám říká, jaké množství tepla se spotřebuje za rok na 1 m2 vytápění bytu, do kterého dodává teplo naše společnost. Jedná se o průměrné hodnoty za všechny skupiny bytů za celé město, kam dodáváme tepelnou energii, přičemž měrné spotřeby v jednotlivých domech se mohou lišit.

Množství spotřebované tepelné energie je stejně důležité jako jednotkové ceny či platby. Jak je uvedeno výše v grafu, byla v roce 1996 průměrná měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde je dodavatelem DISTEP a.s., na hodnotě 0,71 GJ/m2/rok. Od té doby se dařilo především regulací dodávek a revitalizacemi domů postupně měrnou spotřebu snižovat. V roce 2021 šlo o hodnotu 0,25 GJ/m2/rok, přičemž má na tyto hodnoty vliv i skutečnost, jak je který rok chladný. Srovnáme-li dva teplotně téměř stejné roky 1998 a 2021, poklesla měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění za toto období z 0,57 na 0,25 GJ/m2/rok. Od roku 2014 se hodnota měrného ukazatele ustálila a pohybuje se v rozmezí 0,22 až 0,26 GJ/m2/rok.

DISTEP a.s. realizuje postupně kroky vedoucí k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. Vkládá nemalé prostředky do montáže regulační techniky, která má zásadní vliv na hospodárné nakládání s tepelnou energií a průběžně modernizuje svá zařízení, přičemž vnější část sekundárních rozvodů tepla je téměř celá rekonstruována úspornou technologií předizolovaného potrubí. Díky používání kvalitního materiálu a zařízení jsou všechny části rozvodného tepelného zařízení ve velmi dobrém stavu, schopném dlouhodobě zajistit spolehlivou a ekonomickou dodávku tepelné energie. Na poklesu měrné spotřeby tepla pro vytápění se významně podílí i odběratelé, a to postupným zateplováním a výměnou oken.

 

Měrný náklad na vytápění bytů v Kč/m² bez DPH

 

Srovnáme-li měrné náklady na vytápění na 1 m² bytové plochy vytápěné společností DISTEP a.s., pak zjistíme, že téměř při každoročním zvyšování jednotkové ceny tepelné energie nedochází pouze k navyšování ročních nákladů na vytápění bytů, ale např. od roku 2010 se náklady do roku 2015 postupně snižovaly. Od roku 2016 dochází i k mírnému navyšování nákladů na vytápění vzhledem k tomu, že se zvyšují i vstupní položky ovlivňující tyto měrné náklady.

V roce 2021 byl náklad na vytápění bytů 158,49 Kč/m² bez DPH, který je sice od roku 2014 nejvyšší, ale především proto, že se jednalo o nejchladnější kalendářní rok. Pokud však porovnáme náklady roku 2021 s náklady teplotně srovnatelných let, jedná se o nejnižší náklad na vytápění od roku 1996. Teplotně srovnatelné s rokem 2021 byly roky 1998, 2004, 2006, 2012 a 2013, kdy byly náklady na vytápění bytů v těchto létech 170, 171, 168, 164 a 162  Kč/m². Jedná se o průměrné hodnoty za všechny byty ve Frýdku-Místku vytápěné společností DISTEP a.s., přičemž měrné náklady na vytápění se mohou v jednotlivých domech lišit.

 

Průměrný náklad v Kč na vytápění bytu 55 m²

Pokud se náklady v Kč na 1 m² bytové plochy přepočítají na průměrný byt o výměře 55 m², pak náklady na vytápění bytů mají výše uvedený průběh. Pro lepší představu o nákladech na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s. jsme zvolili byt o vytápěné ploše 55 m², což zhruba odpovídá dvoupokojovému bytu. Uvedené náklady jsou náklady pouze na vytápění (bez teplé vody). Nejbližší teplotně srovnatelný s rokem 2021 byl např. rok 2012, ve kterém byl průměrný roční náklad na vytápění 9 048 Kč, přičemž v roce 2021 šlo o částku ve výši 8 717 Kč, která je o 331 Kč nižší. Jde o náklady bez započtení daně z přidané hodnoty. Je třeba si uvědomit, že se jedná o průměrné náklady, které se mohou odlišovat především podle toho, jak kvalitně jsou domy zatepleny a jakou uživatelé bytů požadují vnitřní teplotu.

Jak je vidět z výše uvedených údajů, roční platby za vytápění se zásadně nenavyšují a ve srovnání s jinými zdroji vytápění patří dálkové vytápění dlouhodobě mezi nejvýhodnější a v blízké budoucnosti, po dokončení ekologizace zdroje, bude i šetrné k životnímu prostředí.