Průběh měrných spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

 

Kalendářní rok 2023 se celkově řadí mezi teplejší roky ve srovnání s posledními 20 lety, jak lze vidět na níže uvedeném grafu počtu denostupňů. Denostupně představují měřítko pro množství dodaného tepla potřebného pro ústřední vytápění, vypočítané jako počet dní vytápění násobený rozdílem mezi průměrnou vnitřní teplotou objektu (používá se teplota 18 °C) a průměrnou venkovní teplotou během dní vytápění (podle údajů z ČHMÚ stanice Mošnov). Průměrná hodnota denostupňů za posledních 20 let činí 3 040, zatímco v roce 2023 dosahuje hodnoty 2 654. Tato hodnota je srovnatelná s rokem 2014, který byl vůbec nejteplejším rokem za posledních 20 let.

 

 

Graf níže ukazuje, že průměrná měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde působí DISTEP a.s., klesla z hodnoty 0,48 GJ/m2/rok v roce 2004 na 0,19 GJ/m2/rok v roce 2023. Tato snížení byla dosažena především regulací dodávek a revitalizacemi domů.

 

Je důležité poznamenat, že hodnoty měrné spotřeby jsou ovlivněny také klimatickými podmínkami, což lze vidět při srovnání roků posledních let, které je ovlivněno globálním oteplováním. Měrná spotřeba tepla pro vytápění vyjadřuje, kolik tepla se spotřebuje za rok na 1 m2 plochy bytu, do kterého je teplo dodáváno společností DISTEP a.s. Tato hodnota představuje průměrné hodnoty pro všechny skupiny bytů ve městě, kterým je DISTEP a.s. dodavatelem tepelné energie, avšak může se lišit v jednotlivých domech.

Společnost DISTEP a.s. aktivně provádí kroky směřující k úspoře tepelné energie pro konečné spotřebitele. Investuje značné finanční prostředky do instalace regulační techniky, která významně přispívá k efektivnímu využití tepelné energie, a průběžně modernizuje svá zařízení. Zvláště venkovní část sekundárních rozvodů tepla je téměř kompletně rekonstruována s využitím úsporné technologie předizolovaného potrubí. Díky použití kvalitních materiálů a zařízení jsou všechny části tepelného rozvodného systému ve vynikajícím stavu, což zaručuje dlouhodobou spolehlivou a ekonomickou dodávku tepelné energie. V poklesu měrné spotřeby tepla pro vytápění má významný podíl také samotní odběratelé. Ti postupně zateplují své objekty, provádí výměny oken a v poslední době se zaměřují i na úsporné chování, čímž přispívají k celkové úspoře tepelné energie ve městě. Pokud srovnáme měrné náklady na vytápění 1 m² bytové plochy dodávané společností DISTEP a.s., je zjevné, že každoroční zvyšování jednotkové ceny tepelné energie nevede pouze k lineárnímu nárůstu ročních nákladů na vytápění bytů. Z grafu je patrné, že v období od roku 2010 do roku 2015 docházelo k výraznému snižování těchto nákladů. Avšak od roku 2021 jsou náklady téměř konstantní.

 

Pokud se náklady v Kč na 1 m² bytové plochy přepočítají na průměrný byt o výměře 55 m², pak náklady na vytápění bytů mají níže uvedený průběh. Pro lepší představu o nákladech na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s. byl zvolen byt o vytápěné ploše 55 m², což zhruba odpovídá dvoupokojovému bytu. Uvedené náklady jsou náklady pouze na vytápění (bez teplé vody).

 

Nejbližší teplotně srovnatelný s rokem 2023 byl předchozí rok, ve kterém byl průměrný roční náklad na vytápění 8 263 Kč, přičemž v roce 2023 šlo o částku ve výši 8 474 Kč, která je pouze o 211 Kč vyšší. Jde o náklady bez započtení daně z přidané hodnoty. Je třeba si uvědomit, že se jedná o průměrné náklady, které se mohou odlišovat především podle toho, jak kvalitně jsou domy zatepleny a jakou uživatelé bytů požadují vnitřní teplotu.

 

Jak je vidět z výše uvedených údajů, roční platby za vytápění se zásadně nenavyšují a ve srovnání s jinými zdroji vytápění patří dálkové vytápění dlouhodobě mezi nejvýhodnější a zároveň i velmi šetrné k životnímu prostředí.