Průběh měrných spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

 

Průběh počtu denostupňů

 

Porovnáním denostupňů lze zjistit náročnost v jednotlivých letech na množství dodaného tepla pro ústřední vytápění. Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměrné vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18 oC) a průměrné teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů ČHMÚ stanice Mošnov). Vyšší hodnota představuje chladnější zimu.

Kalendářní rok 2020 patří k těm teplejším, jak je vidět v grafu počtu denostupňů od roku 1996. Průměr počtu denostupňů za posledních 25 let je ve výši 3 131, přičemž v roce 2020 je počet denostupňů ve výši 2 834, tedy obdobně jako v letech 2000, 2015, 2018 a 2019. K těmto rokům se dají porovnávat některé dále uvedené ukazatele.

 

Měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů v GJ/m2/rok

 

Měrná spotřeba tepla pro vytápění nám říká, jaké množství tepla se spotřebuje za rok na 1 m2 vytápění bytu, do kterého dodává teplo naše společnost. Jedná se o průměrné hodnoty za všechny skupiny bytů za celé město, kam dodáváme tepelnou energii, přičemž měrné spotřeby v jednotlivých domech se mohou lišit.

Množství spotřebovaného zboží či služby je stejně důležité jako jednotkové ceny či platby za služby. Jak je uvedeno výše v grafu, byla v roce 1996 průměrná měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde je dodavatelem DISTEP a.s., na hodnotě 0,71 GJ/m2/rok. Od té doby se dařilo především racionalizací dodávek a revitalizacemi domů postupně měrnou spotřebu snižovat. V roce 2020 jde o hodnotu 0,23 GJ/m2/rok, přičemž má na tyto hodnoty vliv i skutečnost, jak je který rok chladný. Srovnáme-li dva teplotně téměř stejné roky 2000 a 2020, poklesla měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění za toto období z 0,46 na 0,23 GJ/m2/rok. Od roku 2014 se hodnota měrného ukazatele ustálila a pohybuje se v rozmezí 0,22 až 0,26 GJ/m2/rok.

DISTEP a.s. realizovala postupně kroky vedoucí k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. Vložila nemalé prostředky do montáže regulační techniky, která má zásadní vliv na hospodárné nakládání s tepelnou energií. Průběžně modernizovala svá zařízení, přičemž vnější část sekundárních rozvodů tepla je téměř celá rekonstruována úspornou technologií předizolovaného potrubí. Díky používání kvalitního materiálu a zařízení jsou všechny části rozvodného tepelného zařízení ve velmi dobrém stavu, schopném dlouhodobě zajistit spolehlivou a ekonomickou dodávku tepelné energie. Na poklesu měrné spotřeby tepla pro vytápění se významně podílí i odběratelé, a to postupným zateplováním a výměnou oken.

 

Měrný náklad na vytápění bytů v Kč/m² bez DPH

 

Srovnáme-li měrné náklady na vytápění na 1 m² bytové plochy vytápěné společností DISTEP a.s., pak zjistíme, že téměř při každoročním zvyšování jednotkové ceny tepelné energie nedochází pouze k navyšování ročních nákladů na vytápění bytů, ale např. od roku 2010 se náklady do roku 2015 postupně snižovaly. Od roku 2016 dochází i k mírnému navyšování nákladů na vytápění vzhledem k tomu, že se zvyšují i vstupní položky ovlivňující tyto měrné náklady.

V roce 2020 byl náklad na vytápění bytů 141,49 Kč/m² bez DPH, který patří od roku 1996 k těm nižším nákladům, a nejen proto, že se jednalo o teplejší kalendářní rok, ale i z důvodu výše uvedených úsporných opatření. Teplotně srovnatelné s rokem 2020 byly roky 2000 2015, 2018 a 2019, kdy byly náklady na vytápění bytů v těchto létech 151, 124, 128 a 132 Kč/m². Jedná se o průměrné hodnoty za všechny byty ve Frýdku-Místku vytápěné společností DISTEP a.s., přičemž měrné náklady na vytápění se mohou v jednotlivých domech lišit.

 

Průměrný náklad v Kč na vytápění bytu 55 m²

 

Pokud se náklady v Kč na 1 m² bytové plochy přepočítají na průměrný byt o výměře 55 m², pak náklady na vytápění bytů mají výše uvedený průběh. Pro lepší představu o nákladech na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s. jsme zvolili byt o vytápěné ploše 55 m², což zhruba odpovídá dvoupokojovému bytu. Je třeba si uvědomit, že zde uvedené náklady jsou náklady pouze na vytápění (bez teplé vody). Teplotně srovnatelný s rokem 2020 byl např. rok 2000, ve kterém byl průměrný roční náklad na vytápění 8 322 Kč, přičemž v roce 2020 jde o částku ve výši 7 782 Kč, tj. nižší o 540 Kč. Jde o náklady bez započtení daně z přidané hodnoty.