Průběh měrných spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

 

Průběh počtu denostupňů

Porovnáním denostupňů lze zjistit náročnost v jednotlivých letech na množství dodaného tepla pro ústřední vytápění. Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměrné vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18 o C) a průměrné teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů ČHMÚ stanice Mošnov). Vyšší hodnota představuje chladnější zimu. Kalendářní rok 2019 byl jeden z nejteplejších od roku 1996, jak je vidět v grafu počtu denostupňů. Průměr počtu denostupňů za posledních 24 let je ve výši 3 143, přičemž v roce 2019 je počet denostupňů ve výši 2 733, tedy obdobně jako v letech 2000 a 2014. K těmto rokům se dají porovnávat některé dále uvedené ukazatele.

 

Měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů v GJ/m2/rok

Měrná spotřeba tepla pro vytápění nám říká, jaké množství tepla se spotřebuje za rok na 1m2 vytápění bytu, do kterého dodává teplo naše společnost. Jedná se o průměrné hodnoty zavšechny skupiny bytů za celé město, kam dodáváme tepelnou energii, přičemž měrné spotřeby v jednotlivých domech se mohou lišit.

Množství spotřebovaného zboží či služby je stejně důležité jako jednotkové ceny či platby za služby. Jak je uvedeno výše v grafu, byla v roce 1996 průměrná měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde je dodavatelem DISTEP a.s., na hodnotě 0,71 GJ/m2/rok. Od té doby se dařilo především racionalizací dodávek a revitalizacemi domů postupně měrnou spotřebu snižovat až na 0,22 GJ/m2/rok v roce 2019, přičemž má na tyto hodnoty vliv i skutečnost, jak je který rok chladný. Srovnáme-li dva teplotně téměř stejné roky 2000 a 2019, poklesla měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění za toto období z 0,46 na 0,22 GJ/m2/rok.

DISTEP a.s. realizovala postupně kroky vedoucí k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. Vložila nemalé prostředky do montáže regulační techniky, která má zásadní vliv na hospodárné nakládání s tepelnou energií. Průběžně modernizovala svá zařízení, přičemž vnější část sekundárních rozvodů tepla je téměř celá rekonstruována úspornou technologií předizolovaného potrubí. Lze konstatovat, že proces finančně náročnější obnovy a modernizace technologického zařízení DISTEP a.s. byl již realizován. Díky používání kvalitního materiálu a zařízení jsou všechny části rozvodného tepelného zařízení ve velmi dobrém stavu, schopném dlouhodobě zajistit spolehlivou a ekonomickou dodávku tepelné energie. Na poklesu měrné spotřeby tepla pro vytápění se významně podílí i odběratelé, a to postupným zateplováním a výměnou oken.

 

Měrný náklad na vytápění bytů v Kč/m²

Srovnáme-li měrné náklady na vytápění na 1 m² bytové plochy vytápěné společností DISTEP a.s., pak zjistíme, že téměř při každoročním zvyšování jednotkové ceny tepelné energie nedochází pouze k navyšování ročních nákladů na vytápění bytů, ale např. od roku 2010 se náklady převážně snižují. V roce 2019 byl náklad na vytápění bytů 132,02 Kč/m², který patří od roku 1996 k těm nejnižším nákladům, a nejen proto, že se jednalo o teplejší kalendářní rok, ale i z důvodu výše uvedených úsporných opatření. Teplotně srovnatelné s rokem 2019 byly roky 2000 a 2014, kdy byly náklady na vytápění bytů v těchto létech 151 a 132 Kč/m². Jedná se o průměrné hodnoty za všechny byty ve Frýdku-Místku vytápěné společností DISTEP a.s., přičemž měrné náklady na vytápění se mohou v jednotlivých domech lišit.

 

Průměrný náklad v Kč na vytápění bytu 55 m²

Pokud se náklady v Kč na 1 m² bytové plochy přepočítají na průměrný byt o výměře 55 m², pak náklady na vytápění bytů mají výše uvedený průběh. Pro lepší představu o nákladech na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s. jsme zvolili byt o vytápěné ploše 55 m², což zhruba odpovídá dvoupokojovému bytu. Je třeba si uvědomit, že zde uvedené náklady jsou náklady pouze na vytápění (bez teplé vody).