Průběh měrných spotřeb a nákladů na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s.

 

Průběh počtu denostupňů

Porovnáním denostupňů lze zjistit náročnost v jednotlivých letech na množství dodaného tepla pro ústřední vytápění. Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměrné vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18 oC) a průměrné teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů ČHMÚ stanice Mošnov). Vyšší hodnota představuje chladnější zimu.

Kalendářní rok 2018 byl jeden z nejteplejších od roku 1996, jak je vidět v grafu počtu denostupňů. Průměr počtu denostupňů za posledních 22 let je ve výši 3 305, přičemž v roce 2018 je počet denostupňů ve výši 2 777, tedy obdobně jako v letech 2000 a 2014. K těmto rokům se dají porovnávat některé dále uvedené ukazatele.

 

Měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů v GJ/m2/rok

 

Měrná spotřeba tepla pro vytápění nám říká, jaké množství tepla se spotřebuje za rok na 1 m2 vytápění bytu, do kterého dodává teplo naše společnost.

Množství spotřebovaného zboží či služby je neméně důležité než jednotkové ceny či platby za služby. Jak je uvedeno výše v grafu, byla v roce 1996 průměrná měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde je dodavatelem DISTEP a.s., na hodnotě 0,71 GJ/m2/rok. Od té doby se dařilo především racionalizací dodávek a revitalizacemi domů postupně měrnou spotřebu snižovat až na 0,23 GJ/m2/rok v roce 2018, přičemž má na tyto hodnoty vliv i skutečnost, jak je který rok chladný. Srovnáme-li dva teplotně téměř stejné roky 2000 a 2018, poklesla měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění za toto období z 0,46 na 0,23 GJ/m2/rok.

DISTEP a.s. realizovala postupně kroky vedoucí k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. Vložila nemalé prostředky do montáže regulační techniky, která má zásadní vliv na hospodárné nakládání s tepelnou energií. Průběžně modernizovala svá zařízení, přičemž vnější část sekundárních rozvodů tepla je téměř celá rekonstruována úspornou technologií předizolovaného potrubí. Lze konstatovat, že proces finančně náročnější obnovy a modernizace technologického zařízení DISTEP a.s. je završen. Díky používání kvalitního materiálu a zařízení jsou všechny části rozvodného tepelného zařízení ve velmi dobrém stavu, schopném dlouhodobě zajistit spolehlivou a ekonomickou dodávku tepelné energie.

Měrná spotřeba tepla pro vytápění klesá také vlivem postupného zateplování a výměny oken u odběratelů. Jedná se o průměrné hodnoty za všechny skupiny bytů za celé město, kam dodáváme tepelnou energii, přičemž měrné spotřeby v jednotlivých domech se mohou lišit.

 

Měrný náklad na vytápění bytů v Kč/m²

Srovnáme-li měrné náklady na vytápění na 1 m² bytové plochy vytápěné společností DISTEP a.s., pak zjistíme, že téměř při každoročním zvyšování jednotkové ceny tepelné energie nedochází pouze k navyšování ročních nákladů na vytápění bytů, ale např. od roku 2010 se náklady převážně snižují.

V roce 2018 byl náklad na vytápění bytů 127,60 Kč/m², což je od roku 1996 jeden z nejnižších nákladů, a nejen proto, že se jednalo o teplejší kalendářní rok, ale i z důvodu výše uvedených úsporných opatření. Teplotně srovnatelné s rokem 2018 byly roky 2000 a 2014, kdy byly náklady na vytápění bytů v těchto létech 151 a 132 Kč/m². Jedná se o průměrné hodnoty za všechny byty ve Frýdku-Místku vytápěné společností DISTEP a.s., přičemž měrné náklady na vytápění se mohou v jednotlivých domech lišit. Celkově se dá říct, že při stejně chladném roku měrný náklad na vytápění stále klesá, a to je mimo jiné způsobeno i tím, že naše celkové stálé náklady a zisk v cenách tepelné energie mají převážně klesající tendenci.

 

Průměrný náklad v Kč na vytápění bytu 55 m²

Pokud se náklady v Kč na 1 m² bytové plochy přepočítají na průměrný byt o výměře 55 m², pak náklady na vytápění bytů mají výše uvedený průběh. Pro lepší představu o nákladech na vytápění bytů zásobovaných DISTEP a.s. jsme zvolili byt o vytápěné ploše 55 m², což zhruba odpovídá dvoupokojovému bytu. Je třeba si uvědomit, že zde uvedené náklady jsou náklady pouze na vytápění (bez teplé vody).