Pitná voda

Za pitnou vodu je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.  Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.

Platná legislativa

Kvalita pitné vody dodávané do distribuční sítě společnosti DISTEP a.s. zcela odpovídá parametrům vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola kvality pitné vody

Četnost a rozsah rozborů se stanovuje podle počtu zásobovaných obyvatel dle každoročně schváleného schématu Krajské hygienické stanice tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebované během celého roku a pro celou vodovodní síť. Aby nebyl žádný zásobovaný objekt vyloučen z možnosti kontroly, jednotlivá místa odběru vzorků pitné vody se provádí metodou náhodného výběru. Současně se provádí analýza pitné vody u zákazníka („odběry z kohoutku“). Samostatný rozbor vzorkované pitné vody probíhá v akreditované laboratoři.

Kvalita pitné vody dodávané společností DISTEP a.s.

Tabulka s informacemi o kvalitě pitné vody je aktualizovaná do jednoho měsíce po každé kontrole kvality pitné vody. Informace, které jsou zde, uvádí mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu pitné vody) a aktuální hodnoty kvalitativních ukazatelů. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány, a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace naší pitné „kohoutkové“ vody.