Nebytový prostor v budově v k. ú Frýdek, ulice Mánesova, č. p. 3318, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 962/28, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

Jedná se o nebytový prostor o ploše cca 216 m². V roce 2021 budou provedeny stavební úpravy nebytového prostoru dle přiloženého výkresu „Půdorys 1. NP – navržený stav“ a celková revitalizace obvodového pláště. Nově upravený prostor bude navržen jako provozovna pro drobnou a řemeslnou výrobu a výrobní služby, která svým provozováním a technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území. Se souhlasem pronajímatele může vybraný nájemce změnit účel užívání prostřednictvím povolení stavebního úřadu, ale pouze bez stavebních úprav. Prostor nesmí být užíván jako restaurační zařízení nebo zařízení s obdobným provozem.

Zahájení pronájmu: po dokončení výše uvedených stavebních úprav budovy, předpoklad
9/2021.

Minimální nájemné je stanoveno ve výši 16.000,-- Kč za 1 měsíc.

V nájemném nejsou zahrnuty náklady na energie (vodné a stočné, teplo a teplá voda, elektřina), plyn do budovy není zaveden.

Prohlídka nebytového prostoru je možná po telefonické domluvě - Eliška Zientková – tel. 558 442 114.

Obsah a pokyny pro podání nabídky

V nabídce uveďte nabízenou výši nájmu za 1 měsíc. Nabídku doručte nejpozději do 30. 4. 2020 do 8:00 hod. na adresu DISTEP a.s., Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, a to osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 – 13.00 hod., poslední den pro podání nabídek do 8.00 hod. nebo zašlete na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem „Pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 3318 na ul. Mánesova v k. ú. Frýdek“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT.

DISTEP a.s. si vyhrazuje právo vyzvat zájemce k upřesnění nabídek, právo vyzvat k úpravě nabídek, právo nabídkové řízení zrušit i bez uvedení důvodů, právo uzavřít smlouvu s kterýmkoli z uchazečů a právo odmítnout všechny nabídky. V případě rovnosti v jediném hodnotícím kritériu nejvyšší nabídkové ceny je DISTEP a.s. oprávněn opětovně oslovit zájemce, kteří podali shodnou nabídku, aby ji podali znovu a upravili ji. V případě další opakující se rovnosti nabídek je pak DISTEP a.s. oprávněn použít systém losování, a to za přítomnosti minimálně dvou nestranných svědků.

DISTEP a.s. zároveň upozorňuje, že veškeré náklady na zpracování nabídek ponesou jednotliví zájemci.

Po vyhodnocení jednotlivých nabídek bude s uchazečem, který podá nejvýhodnější nabídku, uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o pronájmu nebytového prostoru.